Сегашно перфектно време с представка

Вече знаем, че Perfekt Partizip II или Минало време II или сегашно перфектно време в немски се използва така както в минало така и в сегашно не случило се време. И е с представка ,,ge …(e)t“ или ,,…ge…(e)t“. Също така се комбинират с haben или sein според времето и ситуацията. А тука възниква и въпроса, дали има и такива глаголи, които не са с представка ,,ge …(e)t“ или ,,…ge…(e)t“. За ваша голяма радост и изненада има, и такива. Кои са те?

Едни особенни такива, ама не чак толкова, от тези, които ги познавахме до сега. Малко са особенни. И така, кое им е особенното? Нека да обясним:
-тези глаголи са с Präfix или на български казано,,глаголи с представка“ . Кои са те? Нека да дадем няколко примера:

Лесни глаголи(regelmäßige verben): (…t)
,,bezahlen-бецален-плащам“ / ,,erzählen-ерцелен-разказвам“ / ,,entschuldigen-ентшулдиген-извинявам се“ / ,,gehören – гехоерен – принадлежи“ / ,,zerstören – церщоерен – унищожавам“ /- тези глаголи са с представки ,,be, er, ent, ge, zеr“ , при тези глаголи махаме от края на глагола ,,en“ и добавяме едно ,,t“ и получаваме:
-,,bezahlen – hat bezahlt“ ,,erzählen – hat erzählt“ ,,entschuldigen – hat entschuldigt“ ,,gehören – hat gehört“ ,,zerstören – hat zerstört“ . Тези глаголи не получават ,,ge“ в Perfekt Partizip II(сегашно перфектно време);


Има и такива глаголи при Лесните(regelmäßige verben), които имат ,,ieren“ в себе си и така получават пак накрая ,,t“ с махнати ,,en“ от края на глаголи и без ,,ge“ пред. Единствата разлика тука е, че тези глаголи нямаме обичайните представки като,,er, ent, ge, zer, ver, emp“ и тези глаголи повечкото случаи са чуждици в немския като:
-instalieren, reparieren, reservieren, transportieren, kapieren, recherchieren, и т.н. – думи, които са влезли в немски език от английски, френски или италиански. За тях нямаме ,,ge“ пред изречението при Perfekt Partizip II. Как ли изглеждат? Да видим: (…t)
-,,instalieren – hat instaliert – инсталирам – инсталирах“ /
,,reparieren – hat repariert – репарирам – репарирах“ /
,,reservieren – hat reserviert – резервирам – резервирах“ /
,,transportieren – hat transportiert – транспортирам – транспортирах“ / ,,kapieren – hat kapiert – разбирам – разбрах“ /
recherchieren – hat recherchiert – търся – търсих“ –
(ВАЖНО Е ДА ЗАПОМНИТЕ ТЕЗИ СА ЧУЖДИЦИ)

А сега да видим и трудните глаголи(Unregelmäßige Verben) без ,,ge“ как ли изглеждат? Да видим:
-,,bekommen, behalten, gefallen, verstehen, empfehlen“ – всичко изглежда супер, нали? С представки като ,,be, ge, ver, emp“ при трудните глаголи(Unregelmäßige Verben) всичко си е окей. И наистина е така. Сега да ги видим преобразуването им в Perfekt Partizip II:
-,,bekommen – hat bekommen – бекоммен – получавам – получих“ / ,,behalten – hat behalten – бехалтен – получавам – получих“ /
,,gefallen – hat gefallen – гефаллен – харесвам – харесах“ /
,,verstehen – hat verstanden – ферщеен – разбирам – разбрах“ /
,,empfehlen – hat empfohlen – емпфелен – препоръчвам – препоръчах / ;
Тука като цяло трябва да обърнем внимание на глаголи с представка ,,ver и emp“. При тези две представки, глаголите малко си променят формата като hat empfohlen и hat verstanden. Същото важи и за empfinden(чувстам) става hat empfunden. Иначе другите глаголи с представка като,,be и ge“ тука при трудните глаголи остават без променена форма като hat bekommen, hat behalten, hat gefallen.

Това бяха като цяло Verben mit den Präfixen или глаголи с представка в Perfekt Partizip II(Минало време II/сегашно перфектно време).
Надявам се, че съм ви бил полезен! Оставям вас да се упражните!

Останете със здраве! До следващия път!