СЛАГАМ ИЛИ ПОСТАВЯМ?


В немския има много глаголи, които имат еднокво значение, но се използват различно според случая. Такива са тези глаголи като:
legen(леген) – слагам/поставям
liegen(лиген) – лежа
stellen (щелен) – слагам/поставям
stehen(щеен) – стоя


Предполагам ще кажете ,,каква красота само“ нали? Защо изполват един глагол или два глагола така особенно. Можем да кажем, че са синоними, но не много. Сега да обясним на кратко с един, два примера:

,,Sie legen den Teppich auf den Boden
Те слагат килима върху пода“
,,Sie stellen den Tisch auf den Teppich
Те поставят масата върху килима“
(Тука искам да запомните едно: тука имаме падежа Akkusativ за движение и всички глаголи, които имат еднакво значение като legen и stellen са движещи се глаголи. Едни хора поставят или слагат нещо някъде другаде и с това съответно имаме членуване на думичката ,,der Teppich“ когато е комбинирано с движещ се глагол и препозиция като ,,auf – върху“ става ,,den Teppich“ на български казано ,,килим-килима“ . Бих искал да кажа, че в немския език всеки глагол има свой препозицион(Praposition) като,,auf, um, zu, für, über, von и т.н.“ които ще научим за напред – Praposition in Akkusativ/Praposition in Dativ) За сега да се фокусираме върху тези 4’ри глагола. А сега дойде ред и на останалите два глагола, които оставихме по нагоре да висят малко. А те са:


liegen(лииген) – лежа
stehen(щеен) – стоя


Да дадем два примера, за да уточним нещата:
,,Der Teppich liegt auf dem Boden
Килима лежи върху пода“
,,Der Tisch steht auf dem Teppich
Масата стои върху килима“
(тука става въпрос за падежа за недвижение Dativ, където някои неща или някой, някъде си лежи или стои и съответно взима препозицията,,auf – върху“ и така ,,der Boden“ става ,,dem Boden“ както и ,,Der Teppich“ става ,,Dem Teppich“ . Запомнете, че, когато имате падежа за недвижение Dativ думичките се членуват на ,,dem“ от ,,der“ стават на ,,dem“ а когато имаме падежа за движение Akkusativ ,,der“ става ,,dem“ . Толкова е простичко. Една смяна на ,,n“ или ,,m“ и въпроса е приключен, както и нашето обяснение за днес. Надявам се, че съм бил полезен!


Останете със здраве! До следващия път!