Локално препозициониране

Да минем към следващият етап от препозиционирането в немски език, което е локално препоциониране. От какво се различава то от другите препозиционирания. Нека да видим:

-Wo-къде- за този въпрос имаме две препозиции, които са,,in-в и bei-при“ с които посочваме мястото, където момента се намираме – ,,In Berlin gibt es viele Sehenwürdigkeiten – В Берлин има много забележителности“ или ,,Ich bin beim Friseur – Аз съм при фрозьор“

-Wohin – на къде – за този въпрос имаме също две препозиции, които са,,nach-за / и / zu-на“ с които посочваме на къде сме се напътили, къде отиваме: ,,Ich fahre gern nach Berlin – Аз пътувам с удоволствие за Берлин“ или ,,Ich gehe zum Bahnhof – Аз отивам на ЖП гарата“

-Woher – от къде – за този въпрос имаме също така две препозиции, които са,,aus-от / и / von-от“ с които посочваме от къде идваме:
Er kommt aus Bulgarien – Той идва от България
или
Sie kommt heute spät von der Arbeit.
Тя дойде днес късно от работа.

И така това беше локалното препоцизиониране, за което исках да ви кажа. Оставям на вас да се упражнявате с питане и отговаряне!

Останете със здраве! До следващия път!