Прилагателни имена с los и un

Как да различим прилагателното име в немски език, когато е с ohne, когато е с los, когато е с nicht и когато е с un. Какво представляват те и как се използват?

Нека да видим с няколко примера:
+los
ohne Arbeit – arbeitslos
без работа – безработен
ohne Erfolg = erfolglos
без успех = безуспешен
ohne Chancen = chancenlos
без шанс = безшансен


+un
nicht gewönlich = ungewönlich
не обикновено = необикновенно
nicht sicher = unsicher
не сигурно = несигурно
nicht zufrieden = unzufrieden
не доволно = недоволно

Това бяха като цяло тези прилагателни имена с los и un. Не са кой знае какво. Може да ги потренирате от примерите от по нагоре. Махат се началните букви и се добавя los. Махат се началните букви и се добавя un.

Надявам се, че съм ви бил полезен!

Останете със здраве! До следващия път!