Има ли пожари?

Представете си, че сте вкъщи и правите нещо за ядене или пиене . И изведнъж нещо ви намирисва? Отивате и какво да видите: ПОЖАР!

Хайде да го обясним на немски:

– Die Suppe schmeckt gut.
   Супата мирише хубаво.
– Danke, das freut mich
   Благодаря, радвам се за това.
– Schatz, riechst du das auch?
  Съкровище, помирисваш ли ти това също?
–  Ja, es riecht nach Rauch.
–  Да, то мирише на дим.
– Das kommt aus dem Wohnzimmer.
– Това идва от всекидневната.
– Ich gehe mal nachschauen
– Аз отивам един път да погледна.
FEUER!!!
ПОЖАР!!!
RAUS!!!
НАВЪН!!!
-Wir müssen hier raus!
-Ние трябва навън!
-Schnell!
-Бързо!
-Wir müssen das Haus verlassen!
-Ние трябва къщата да напуснем.
-Ruf die Feuerwehr!
-Звънни на пожарната!
-Hallo! Unser Haus brennt!
-Здравейте! Нашата къща гори!
-In der Fischerstresse 16
-На улица Фишер 16
-Bitte kommen Sie schnell!
-Моля елате бързо!
10 Min. später.
10 мин. по-късно.
-Unser Hund ist noch im Haus.
-Нашето куче е още в къщата.
-Einer bleibt draussen, zwei gehen rein!
-Един остава вън, двама отиват вътре!
-Du übernimmst die Kuche.
-Ти поеми кухнята.
-Verstanden.
-Разбрано.
-Hier ist das Feuer fast gelöscht.
-Тук е пожарът почти премахнат.
-Wie sieht es in der Küche aus?
-Как ли изглежда в кухнята?
-Hier brennt es noch.
-Тука гори още.
-Alles klar.
-Всичко ясно.
-Ich rette den Hund der Familie.
-Аз спасявам кучето на семейството.
-,,hav hau“
-Ich bring dich hier raus.
-Аз нося те тук вънка.
-Das Feur ist gelöscht.
-Пожарът е премахнат.
-Lass uns züruck zur Familie gehen.
-Остави нас обратно към семейството да ходим.
-,,hav hau“
-Unsere Arbeit ist erledigt.
-Нашата работа е приключила.
-Das Feur ist geloscht.
-Пожарът е премахнат.
-Sie haben unser Haus und unseren Hund gerettet.
-Вие спасихте нашата къща и нашето куче.
-Wir danken Ihnen!
-Ние благодарим на вас!

Надявам се, че разказът да ви е харесъл. Къщата е спасена, така както и кучето, но предполагам си казвате: 
– Ама ти понатупи цялата Българска граматика. Защо?
Ще ви кажа ,,защо“!
Защото, ние българите обичаме да ползваме това време ,,бъдеще“ или така казаното ,,ще“ .  Всяко второ изречение започва с ,,ще“ .  Винаги! Това е закон за Българската граматика, но не и за немската. Забележете:
,,-Ich bring dich hier raus.
-Аз нося те тук вънка.“
Тука преспокойно може да се каже,,Аз ще те нося вънка“ ама на български. Немците не използват този ,,Future I“(Бъдеще време) толкова често колкото българите. Те го ползват за времето, че ще вали и т.н. Преди да сте почнали да учите немски език, знайте това, че на немски:
,,Ich mache das““ означава – Аз правя това, както и – Аз ще направя това“
После да няма тука защо така, това, онова и т.н.

Второто е, че ползват тази форма много често:
Danke, das freut mich
Благодаря, радвам се за което.
Ама не и по този начин.
Например:
Ich freue mich dich zu sehen
Аз радвам се теб да видя(буквално преведено)
Същия пример може и да се ползва като бъдеще.
,,Ще се радвам да те видя“
,,Ich freue mich dich zu sehen“

Същото е. От целия текст искам да запомните това правило: 
немците ползват сегашно време като бъдеще време в много случаи, да кажем 90% . А тази граматика с ,,Ich freue mich dich uns euch и т.н. ползват много често като българско граматично бъдеще време. Ама за това ще говорим в някоя друга статия, че там има позициониране на глаголи. Друга история.

И на последно място да кажем ,,es“ което означава ,,нищо“ няма никакво значение, но се ползва така:
– Es regnet.
– Вали

-Es ist zu spät
-То е късно.

В нашата статия

– Es brennt
   Гори

Запомнете: когато нямате с какво да комбинирате нещо например: ,, аз, ти, тя, той, ich, du, er, sie, dich, mich…… Пускайте едно ,,es“ .  Ще ви помогне!

До следващата статия!