Голям, по-голям, най-голям

Заглавието го знаем, как се образува, как се прави, защо се прави и т.н . даже и от сън да ни бутнат, пак ще знаем за какво иди реч. Но как се образува това ,,голямо, по-голямо, най-голямо“ на немски или как го правят немците.

Нека да видим:
Взимаме едно прилагателно като hell-тъмно и искаме да го направим ,,тъмно, по-тъмно, най-тъмно“. Да видим сега:
-hell – heller – am hellsten
тъмно – по-тъмно – най-тъмно ;


Предполагам малко не разбрахте какво стана току що и нека да дадем един втори пример за изяснение, което е ,,interessant-интересно“:
-interessant – interessanter – am interessantesten ;
интересно – по-инересно – най-интересно ;


И нека за ваше добро да дадем и още един за улеснение с ,,schnell-бързо“:
-schnell – schneller – am schnellsten;
бързо – по-бързо – най-бързо ;


er/sten
И сега да обясним на кратко. Това бяха прилагателните имена, които, за да можем да кажем и да дадем пример с ,,по и най“ трябваше след всяко едно да добавяме ,,er и sten“ и така получаваме крайния резултат. Също така и да пропуснем да дадем като пример един от най използваните прилагателни имена не само в немския, но и в българския от тази група при. имена, като langsam – бавно и schon – хубаво:
-langsam – langsamer – am langsamsten
бавно – по-бавно – най-бавно
-schon – schoner – am schonsten
хубаво – по-хубаво – най-хубаво


Umlaut + -er/-sten
Минаваме към прилагателните имена, където имаме umlaut + -er/-sten . Нека да ги видим:
gross – größer – am größten
голям – по-голям – най-голям
kalt – kälter – am kältesten
студено – по-студено – най-студено
warm – wärmer – am wärmsten
топло – по-топло – най-топло
kurz – kürzer – am kürzesten
късо – по-късо – най-късо
lang – länger – am längsten ;
И така, тука трябва да внимаваме умлаутите, които са ü, ö и ä. И след всяка крайна буква като,,t, d, s, x, z“ прибавяме -esten, като например:

kurz – kürzer – am kürzesten
късо – по-късо – най-късо ;


И сега да дойдем на последните при. имена, които носят названието Ausnahmen и които означават изключения. Какви ли са, само че, нали? Нека да ги видим:
gut- besser – am besten
добре – по-добре – най-добре
gern – lieber – am liebsten
охотно – по-охотно – най-охотно
viel – mehr – am meistens
много – повече – най-вече
Както виждате, тука при имената индиректно си променят формата и така могат за напред да променят цялостно значението на едно изречение. Затова внимавайте и ги научавайте, така както съм ги писал.


Това цялото писане в немски език се нарича,,Adjektive im Komparativ und Superlativ“ или казано на български ,,Прилагателни имена с ,,по“ и ,,най““

И като за финал да дадем един пример с изречение:
Istanbul ist größer als London.
Истанбул е по-голям от Лондон.


Това беше от мен за сега! Надявам се, че съм ви бил полезен!

Останете със здраве! До следващия път!